อัพเดตล่าสุด 27 กันยายน 2565

โตโยต้านครพิงค์ รับนักศึกษาฝึกงาน

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา และทวิภาคี สายงานกราฟฟิค วิดีโอ งานโปรดักชั่น หรือ งานธุรการ รวม 3 ตำแหน่งดังนี้

🔹2.1 (งานผลิต Content) 2 ตำแหน่ง
หน้าที่
1 ออกกองถ่ายทำ Content รายการต่างๆ ของบริษัท
2 ถ่ายวีดีโอ เพื่อนำมาใช้ผลิตสื่อ
3 ตัดต่อวีดีโอ
4 ติดต่อประสานงานเพื่อขอสถานที่ หรือ ข้อมูล ในการถ่ายทำ

🔹2.2 งานธุรการ ประสานงาน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่
1 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
2 เป้นสวัสดิการให้กับกองถ่าย และ แผนก
3 ช่วยเหลืองานเอกสารกับเจ้าหน้าที่การตลาด

✅ สวัสดิการ : ค่าเบี้ยเลี้ยง*
โปรดแนบผลงานเบื้องต้น ส่งมาที่แผนกบุคคล อีเมล nakornping.toyota@gmail.com

โตโยต้านครพิงค์ รับที่ปรึกษาการขาย 2022copy

ที่ปรึกษาการขาย (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน 

 • 1.มีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาก่อน หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2.มีใจรักงานขายหรืองานบริการ
 • 3.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 4.มีความซื่อสัตย์ อดทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 23-40 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความอดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น และใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล

ที่ปรึกษาการขาย ประจำโตโยต้าชัวร์นครพิงค์ เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • 1.มีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาก่อน หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2.มีใจรักงานขายหรืองานบริการ
 • 3.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 4.มีความซื่อสัตย์ อดทน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 23-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความอดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น และใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง : บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ : nakornping.toyota@gmail.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 999 888

สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าอาหารกลางวัน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล

 
Digital Marketing

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์ / Digital Marketing

🔹ลักษณะงาน
1. ดูแลความเรียบร้อย อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ของบริษัท
2. การจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท
3. รับผิดชอบงานด้านเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลภายนอกและภายในหน่วยงาน ติดตามและอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการสื่อสารให้กับหน่วยงาน
4. ตรวจหา สืบหา รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯในสื่อต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทางช่องทางออนไลน์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและพัฒนารูปแบบเนื้อหาในการทำงาน
6. ค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหาที่ใช้สื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. จัดทำสื่อทั้ง ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการขาย
8. ประสานงาน และจัดทำกิจกรรมภายในบริษัทฯ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

🔹คุณสมบัติ
1. อายุ 23 -25 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบสมัยใหม่ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนบทความ เนื้อหา เพื่อการสื่อสาร เล่าเรื่อง บรรยาย และโฆษณา
4. สามารถสร้างสื่อนำเสนอที่มีความน่าสนใจ ทั้งภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหวได้
5. มีความรู้ความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
6. มีความรู้ความเข้าใจใน Search Engine Optimize, Facebook advertising, Line Official Account และมีความเข้าใจรูปแบบการใช้งานสื่อรูปแบบอื่นๆใน Online
7. สามารถจัดการ Website ละแก้ปัญหาด้าน Coding พื้นฐานได้
8. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point, E-mail และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
9. สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบพื้นฐาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Online Content
10. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
11. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Digital จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กร

รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล / Data Analyst

รายละเอียดงาน

– วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
– ควบคุมดูแลกระบวนการนำเข้า ประมวลผล และจัดส่งข้อมูล ของระบบงานที่รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
– ค้นหาแหล่งข้อมูลใหม่ (New data sources) และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์
– ถ่ายทอดวิธีการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Actuarial science, Information Technology, Math Statistic ฯลฯ
มีความอดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ละเอียด รอบครอบ ตลอดจนมีความกระตือรือร้น และใส่ใจในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สวัสดิการ

ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,ประกันอุบัติเหตุ

.

.

รายละเอียดงาน 

– ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ทั้งกับสาขาภายใน และ หน่วยงานอื่นภายนอกบริษัท
– วางแผน/ออกแบบกิจกรรมทางการตลาด ทั้ง Online และ Offline
– สามารถจัดเตรียม Event ทางการตลาด ตลอดจนติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรม
– วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำไปพัฒนาแผนงานในอนาคต
– สนับสนุนงานภายในแผนกการตลาดฯ
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
*** มีประสบการณ์ด้าน Event Marketing มาอย่างน้อย 2 ปี ***
มีความเป็นผู้นำ
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และมีความคล่องตัว
สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

🔹 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมทางการตลาด

1 ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด กับสาขา และ ภายนอกบริษัท
2 วางแผน ออกแบบกิจกรรมทางการตลาด ทั้ง Online และ Offline
3 จัดเตรียม Event ทางการตลาด และ สรุปผลการจัดกิจกรรม
4 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ นำไปพัฒนาแผนงานในอนาคต
5 สนับสนุนงานภายในแผนกการตลาดฯ

คุณสมบัติ
มีความรู้ในด้านการประสานงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า
สามารถวางแผนและประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ ทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรม Online และ On ground
มีความสามารถในด้านการประสานงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกการตลาดฯ
สามารถเป็นพิธีกร หรือ MC ในกิจกรรมในช่องทาง Online หรือ กิจกรรม On ground ได้
มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน มีวุฒิภาวะ มองโลกในแง่ดี และ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯได้
พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ พร้อมที่จะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่สม่ำเสมอ
ชอบการเดินทาง ไม่มีเงื่อนไขในการออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์การทำงานทาง Event จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จบ ปริญญาตรีหรือสูงกกว่า ในสาขา การตลาด, การจัดการ, นิเทศฯ ,บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โตโยต้านครพิงค์รับสมัครพนักงาน

พนักงานบัญชี(1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
✅จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น

✅มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยำ

✅มีความซื่อสัตย์ สุจริต

✅มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

✅มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนอยู่เสมอ

สวัสดิการ :ค่าอาหาร,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล

โตโยต้านครพิงค์รับสมัครพนักงาน

พนักงานแคชเชียร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
✅จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น

✅มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยำ

✅มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

✅สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ :ค่าอาหาร,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล

โตโยต้านครพิงค์รับสมัครพนักงาน

รายละเอียดงาน
– ล้างรถ เช็ดรถ ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
– กวาด-ล้าง ลานล้างรถ
– หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 18-35 ปี
– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความรับผิดชอบ
– ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ
✅ ประกันสังคม
✅ ประกันชีวิต
✅ ประกันอุบัติเหตุ
✅ ค่าอาหาร
✅ ชุดฟอร์ม
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 053-999666 ต่อ 603

โตโยต้านครพิงค์รับสมัครพนักงาน

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (2 อัตรา) 

คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ มีใจรักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

✅ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

✅ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

✅ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ :ค่าอาหาร,ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล